CMS written entirely in PL/pgSQL

In one of my previous jobs, I heard that it would be inspiring, to write a CMS with all logic stored and executed on database side. Every request would be performed in stored procedures, theirs final result would be HTML page sent back to the user.

I will present, how to do it with PotgreSQL, Apache, Linux and a bit of bash scripting. The script is a cheat because I promised to write everything in stored procedures, but as you will see, it's just a gateway to the database, there isn't any logic.

We will start from the configuration of the Apache server, as a root, go to /etc/apache2 and create web-sql file in sites-available directory. Its content should be as below.

NameVirtualHost 127.0.0.1:8888
<VirtualHost 127.0.0.1:8888>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /opt/websql
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /opt/websql>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
        # This directive allows us to have apache2's default start page
        # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
        #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On

</VirtualHost>

In /etc/apache2/sites-enabled make link to the above file. After typing ls -la in command line it should look like this:

lrwxrwxrwx 1 root root  26 2008-05-26 00:00 web-sql -> ../sites-available/web-sql

Now we have virtual server that runs on 127.0.0.1 address, on 8888 port and keeps its files in /opt/websql.

In /opt make websql directory, inside create main.cgi file with below content.

#!/bin/sh
echo "select index('$QUERY_STRING')" | psql -U userszybkosci -t --no-align -d testszybkosci

The script executes index() procedure with a string that was given by the user as an input parameter. We don't want to display the number of returned rows, so we are using -t parameter, spaces automatically inserted by psql are disabled by using --no-align. Mentioned options ensures that the output of the script is equivalent to the output of the index() procedure.

We need to create a user, a database and enable PL/pgSQL language on the database:

robert@robert855:~$ sudo bash
Password:
root@robert855:~# su postgres 
postgres@robert855:/home/robert$ createuser userszybkosci
Shall the new role be a superuser? (y/n) n
Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) y
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n
CREATE ROLE
postgres@robert855:/home/robert$ createdb -O userszybkosci testszybkosci
CREATE DATABASE
postgres@robert855:/home/robert$ createlang plpgsql testszybkosci

Now we can move to the merit and start to create stored procedures and tables. They will be used to provide the functionality of our simple CMS:

--
-- Name: atrybut; Type: TABLE; Schema: public; Owner: userszybkosci; Tablespace: 
--

CREATE TABLE atrybut (
  tag integer,
  nazwa text,
  wartosc text
);


ALTER TABLE public.atrybut OWNER TO userszybkosci;

--
-- Name: str_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: userszybkosci
--

CREATE SEQUENCE str_seq
  INCREMENT BY 1
  NO MAXVALUE
  NO MINVALUE
  CACHE 1;


ALTER TABLE public.str_seq OWNER TO userszybkosci;

--
-- Name: strona; Type: TABLE; Schema: public; Owner: userszybkosci; Tablespace: 
--

CREATE TABLE strona (
  id integer NOT NULL,
  tresc text,
  nazwa_pliku text,
  tytul text
);


ALTER TABLE public.strona OWNER TO userszybkosci;

--
-- Name: tag; Type: TABLE; Schema: public; Owner: userszybkosci; Tablespace: 
--

CREATE TABLE tag (
  id integer NOT NULL,
  nazwa text
);


ALTER TABLE public.tag OWNER TO userszybkosci;

--
-- Name: tag_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: userszybkosci
--

CREATE SEQUENCE tag_seq
  INCREMENT BY 1
  NO MAXVALUE
  NO MINVALUE
  CACHE 1;


ALTER TABLE public.tag_seq OWNER TO userszybkosci;

--
-- Name: strona_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: userszybkosci; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY strona
  ADD CONSTRAINT strona_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: tag_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: userszybkosci; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY tag
  ADD CONSTRAINT tag_pkey PRIMARY KEY (id);

-- tutaj trafiaja zapytania, ona generuje tresc, taki
-- engine, mozna by dorobic obsluge akcji etc..
CREATE OR REPLACE FUNCTION index(text) RETURNS text AS $$
DECLARE
  nazwa_pliku ALIAS FOR $1;
  DECLARE output TEXT DEFAULT E'Content-Type: text/html\n\n';
BEGIN
  -- zadanie wyslania arkusza styli
  IF nazwa_pliku='style' THEN
    output = output || add_styles();
    RETURN output;
  END IF;
  output = output || '<html><link rel="stylesheet" href="main.cgi?style"/><body>' || 
       page_content(nazwa_pliku) ||
       '</html></body>';
  RETURN output;
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';


-- zraca style, gotowe do wsadzenia w zanaczniki <style> albo do 
-- wpisanie w plik CSS
CREATE OR REPLACE FUNCTION add_styles() RETURNS text AS $$
DECLARE
  DECLARE record RECORD;
  DECLARE subrecord RECORD;
  DECLARE output TEXT DEFAULT '';
BEGIN
  -- petla po wszystkich tagach w arkuszy styli
  FOR record IN SELECT * FROM tag LOOP
    output:= output || record.nazwa || E' {\n'; -- poczatkowa klamerka
    -- petla po wszytkich atrybutach dla tagu
    FOR subrecord IN SELECT nazwa, wartosc FROM atrybut WHERE tag=record.id LOOP
      output:= output || subrecord.nazwa || ':' || subrecord.wartosc || E';\n';
    END LOOP;
    output:= output || E'}\n'; -- koncowa klamerka
  END LOOP;
  -- skoro jestesmy tuta to w zmiennej output mamy gotowy plik css 
  RETURN output;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;


CREATE OR REPLACE FUNCTION page_content(TEXT) RETURNS text AS $$
DECLARE
  DECLARE output TEXT DEFAULT '';
  klucz ALIAS FOR $1;
  DECLARE r RECORD;
BEGIN
  SELECT INTO r * FROM strona WHERE nazwa_pliku=klucz;
  IF NOT FOUND THEN
    return 'Podana strona nie istnieje.';
  END IF;
  output = '<h1>tytul: ' || r.tytul || '</h1><hr/>tresc: ' || r.tresc;
  RETURN output;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Above data is just a dump of my database, it can be fetched by executing in command line:

plpgsql -U user_name -d databse_name -f name_of_file_with_above_dump

Now, when the database is ready, we can reset the Apache server (/etc/init.d/apache2 restart) and add some articles by using psql. Results are visible on screen:

CMS written entirely in PL/pgSQL

The sources can be obtained by cloning git@github.com:RobertGawron/snippets.git (CMSInPureSQL directory).

1 comment:

 1. comments from my old blog:

  mulander
  Bardzo ciekawy post. Co ciekawe trafiłem na niego przez Google (pl/pgsql vs pl/sql -port
  -porting -translation) pomimo iż twojego bloga wcześniej przeglądałem w miarę dokładnie :)
  Interesuje mnie o jakiej wersji PostgreSQL myślałeś w trakcie pisania tego kodu. Język
  PL/pgSQL jest dość ciekawy, mnie interesuje głównie ze względu na zbieżności z Oraclowym
  PL/SQLem. Pierwsze co rzuca mi się w oczy to wykorzystywanie przez ciebie formy ‘ALIAS’ w
  celu odwoływania się do parametrów funkcji. Od wersji 8.0 nie jest to już konieczne, można
  zamiast tego stosować formę:

  CREATE FUNCTION Simple_Example (my_parameter TEXT) RETURNS TEXT AS $$ BEGIN RETURN
  my_parameter; END; $$ LANGUAGE plpgsql;

  Drugim ciekawym elementem twojego kodu jest poprzedzanie deklaracji zmiennych słowem
  kluczowym DECLARE:

  DECLARE DECLARE record RECORD; DECLARE subrecord RECORD; DECLARE output TEXT DEFAULT ”;
  BEGIN — petla po wszystkich tagach w arkuszy styli …. END;

  Z tego co wyczytałem w dokumentacji, struktura języka oparta jest na blokach o strukturze:
  DECLARE BEGIN EXCEPTION END;

  Twój przykład interpretuje jako DECLARE DECLARE record RECORD; BEGIN NULL; END; DECLARE
  subrecord RECORD; BEGIN NULL; END; DECLARE output TEXT DEFAULT ”; BEGIN NULL; END; BEGIN —
  petla po wszystkich tagach w arkuszy styli …. END;

  Jestem ciekaw, czy w ten sposób również traktuje ten kod samo PostgreSQL. Według
  dokumentacji, format bez DECLARE jest również poprawna:

  DECLARE record RECORD; subrecord RECORD; output TEXT; BEGIN — petla po wszystkich tagach w
  arkuszy styli …. END;

  Inną ciekawostką jest możliwość kotwiczenia typów, tak więc twój przykład można by
  przekształcić na:

  DECLARE record tag%ROWTYPE; subrecord atrybut%ROWTYPE; output TEXT DEFAULT ”; BEGIN —
  petla po wszystkich tagach w arkuszy styli …. END;

  Zajmowałeś się zawodowo pisaniem aplikacji pod PostgreSQL? Jeżeli tak to jestem ciekaw
  twojej ogólnej opinii na temat tej bazy i samego języka.


  mulander
  Niestety formatowanie uległo małemu uszkodzeniu :P Pozwoliłem sobie przerzucić kod z
  mojego poprzedniego komentarza na pastebin: http://pastebin.com/EBhYpW7b

  ReplyDelete